Popická naučná stezka

Mapu Naučné stezky Popice si můžete stáhnout ve větším rozlišení  Mapu Naučné stezky Popice si můžete stáhnout ve větším rozlišení (1,02 MB)

Stáhněte si infoleták k naučné stezce Stáhněte si infoleták k Naučné stezce Popice (4,62 MB)

Druhová pestrost fauny a flory Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma je ve vztahu k nevelké rozloze tohoto území unikátní, a to jak v globálním měřítku, tak i při detailním zaměření na jednotlivé živočišné a rostlinné druhy. Velmi rozmanité je i druhové složení lesních i nelesních ekosystémů národního parku, které tvoří pestrou mozaiku rozličných společenstev od zakrslých teplomilných doubrav na strmých svazích nad řekou Dyjí, přes habrové a bukové doubravy, lipové javořiny až po zbytky bučin s vtroušenou jedlí a tisem na severních svazích v nejvyšších polohách národního parku.

Jsou to také unikátní vřesoviště, extenzivní sady, stepní lada či údolní louky. Zde všude můžete potkat dřeviny a z bohatství ekosystémů plyne i velké množství jejich druhů. V rámci inventarizace lesů bylo zjištěno celkem 115 druhů dřevin stromovitého, keřovitého a liánovitého charakteru, z toho je asi 90 druhů lesnicky významných.

Neméně bohaté je i druhové zastoupení v nelesní krajině, kde se kromě lesních dřevin můžete setkat i s četnými zástupci ovocných dřevin, které byly po staletí v této úrodné oblasti zdrojem hospodářského využití. Na závěr samozřejmě nemůžeme nezmínit vinnou révu – tento úžasný fenomén celé jižní Moravy. Ale i vinná réva je dřevinou, která má svůj původ v lesních porostech mírného pásma.

Vydejte se proto s námi za poznáním nejrozšířenějších druhů dřevin, které můžete potkat při svém putování východní částí Národního parku Podyjí v okolí rodného domu spisovatele Charlese Sealsfielda v Popicích.

Stromy a keře:

1. Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos
2. Réva vinná – Vitis vinifera
3. Slivoň švestka – Prunus domestica
4. Trnka obecná – Prunus spinosa
5. Bříza bělokorá – Betula pendula
6. Hrušeň polnička – Pyrus pyraster
7. Růže bedrníkolistá – Rosa spinosissima
8. Borovice lesní – Pinus sylvestris
9. Vřes obecný – Calluna vulgaris
10. Třešeň ptačí – Prunus avium
11. Růže šípková – Rosa canina
12. Dub mnohoplodý a dub žlutavý – Quercus polycarpa et Quercus dalechampii
13. Lípa srdčitá – Tilia cordata
14. Janovec metlatý - Cytisus scoparius
15. Řešetlák počistivý – Rhamnus cathartica
16. Ptačí zob obecný – Ligustrum vulgare
17. Hloh obecný a hloh jednosemenný – Crataegus laevigata et Crataegus monogyna
18. Habr obecný – Carpinus betulus
19. Brslen evropský – Euonymus europaea
20. Dub zimní - Quercus petraea
21. Bez černý – Sambucus nigra
22. Svída krvavá – Cornus sanguinea
23. Jabloň domácí – Malus domestica
24. Dub letní - Quercus robur
25. Líska obecná – Corylus avellana
26. Dub červený – Quercus rubra
27. Topol osika – Populus tremula
28. Vrba jíva – Salix caprea
29. Olše lepkavá – Alnus glutinosa
30. Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior
31. Jalovec obecný pravý – Juniperus communis subsp. communis
32. Vrba křehká – Salix fragilis
33. Topol kanadský – Populus x canadensis
34. Ořešák královský – Juglans regia
35. Javor babyka – Acer campestre
36. Morušovník bílý – Morus alba
37. Břečťan popínavý – Hedera helix
38. Trnovník akát – Robinia pseudacacia
39. Sekvojovec obrovský – Sequoiadendron giganteum
40. Třešeň křovitá – Prunus fruticosa
41. Jilm vaz – Ulmus laevis
42. Buk lesní – Fagus sylvatica
43. Slivoň myrobalán – Prunus cerasifera

Další zajímavá zastavení:

V Vřesoviště a stepní trávníky
P Výmladkové lesy (pařeziny)
Invazní  a expanzivní rostliny
M Mrtvé dřevo
S Staré sady