Časté dotazy


Chci provádět drobnou stavbu v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Musím mít pro ni kladné vyjádření Správy NP Podyjí ?
Nejen pro malou stavbu, ale pro jakoukoli stavební činnost včetně terénních prací musíte mít od Správy NP Podyjí tzv. závazné stanovisko. Toto závazné stanovisko může bud plně souhlasit s Vaším stavebním záměrem, nebo souhlas bude vázán na splnění určitých podmínek v závazném stanovisku uvedených. Teprve s tímto závazným stanoviskem se obrátíte na příslušný stavební úřad se žádostí o povolení příslušné stavební činnosti.
Bez předchozí existence kladného závazného stanoviska stavební úřad Váš stavební záměr nepovolí.

Co všechno potřebuji k tomu, abych mohl získat vyjádření Správy NP Podyjí ke stavbě, které potřebuji pro stavební úřad ?
Správa NP Podyjí má tiskopisy pro různé druhy žádostí, které se liší podle složitosti stavební činnosti. Jiné jsou tiskopisy pro fyzické osoby – občany a jiné pro právnické osoby – firmy či podnikatele. Důležité je také to, že každý typ žádosti má určité povinné přílohy, bez nichž by nebylo možné Vaši žádost posoudit. Všechny uvedené typy žádostí jsou také v elektronické podobě ke stažení zde.

Mohu stavět ve volné krajině, to znamená vně  zastavěného území obce ?
Ve volné krajině podle nového stavebního zákona č.183/2006 stavět nelze, pokud konkrétní pozemek není součástí zastavitelného území obce. Platné zastavitelné území je vyznačeno v územním plánu příslušné obce, který musí projednaný podle zákona a schválený zastupitelstvem obce. 

Myslím si, že má stavba nebude škodit přírodě. Proč mi tedy má Správy NP Podyjí určovat, jak by měla moje stavba vypadat ?
Zákon č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny určuje kromě jiného i kompetence správ národních parků. Podle tohoto zákona Správa NP Podyjí při posuzování konkrétní činnosti posuzuje, zda stavební záměr žadatele může mít negativní vliv na rostliny nebo živočichy. Rovněž se posuzuje, zda stavební záměr může negativně ovlivnit krajinný ráz nebo harmonické měřítko v krajině. Stanovením podmínek pro venkovní vzhled stavby Správa NP zaručuje, že k negativnímu dopadu na krajinný ráz nedojde.
Základním dokumentem, který slouží jako metodický materiál při posuzování vlivu staveb na krajinný ráz, je studie Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (dokument byl aktualizován v roce 2016). V něm jsou zpracovány návrhy podmínek ochrany krajinného rázu včetně urbanistických a stavebních regulativů. Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (textová část)  Vyhodnocení krajinného rázu (text) (3,62 MB). V druhé části jsou podrobně zpracovány charakteristiky sídel a jejich částíVyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) Vyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) (31,28 MB). Součástí dokumentu je i mapová příloha Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) (1,32 MB).
Tento dokument vychází z Architektonického řádu NP Podyjí: